D3i

Kwaliteit is geen toeval
 

Algemene Voorwaarden D3i

Daar zijn ze dan, de kleine lettertjes. Wees gerust, het zijn standaard voorwaarden voor dienstverlening. Bedoeld om in die gevallen waar onenigheid en geschillen ontstaan, duidelijkheid te bieden.

Algemeen

Artikel 1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich in verband met het leveren van diensten dan wel het verrichten van enige andere prestatie jegens D3I heeft verbonden of te dien einde met D3I in onderhandeling is;

2. Opdrachtnemer: D3I, of door D3I ingeschakelde derden, natuurlijke of rechtspersonen;

3. Werkzaamheden: advies, begeleiding, training, coaching en aanverwante diensten.

Toepasselijkheid

Artikel 2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de omschrijving van de werkzaamheden worden aangegaan. De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met opdrachtgever aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. In gevallen van twijfel prevaleren de Algemene Voorwaarden van de opdrachtnemer.

Aanvang, acceptatie en duur van de overeenkomst

Artikel 3 De overeenkomst komt tot stand en begint op het moment nadat de opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de offerte van de opdrachtnemer. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de werkzaamheden, zoals schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen. Mondelinge toezeggingen van de zijde van de opdrachtnemer of vertegenwoordigende derden, hebben alleen kracht indien deze schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 4 Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer in kennis te stellen van wijzigingen binnen de organisatie van de opdrachtgever, die van invloed kunnen zijn op het uitvoeren van de werkzaamheden. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst van de kant van de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Informatieplicht en geheimhouding

Artikel 4 De opdrachtgever is verplicht om de opdrachtnemer alle informatie te verschaffen die nodig is om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren. Artikel 6 De opdrachtnemer verplicht zich bedrijfsinformatie die haar in verband met de uitoefening van de opdracht verstrekt is, niet te verspreiden aan derden zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, behalve indien de wet opdrachtnemer hiertoe verplicht.

Gebreken

Artikel 5 Indien opdrachtgever van oordeel mocht zijn dat opdrachtnemer haar werkzaamheden niet conform de overeenkomst uitvoert, is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis te stellen. Als opdrachtnemer van oordeel is dat terecht over de kwaliteit van de werkzaamheden is geklaagd, zal zij passende maatregelen nemen om de werkzaamheden alsnog naar behoren te doen uitvoeren.

Wijzigingen

Artikel 6 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de tarieven en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen met ingang van een door haar te bepalen datum, echter niet zonder het in kennis stellen van de opdrachtgever. De overeenkomst kan door de opdrachtnemer worden gewijzigd indien blijkt dat de werkzaamheden, door wijzigingen in de opdracht of in de organisatie van de opdrachtgever, niet meer volgens overeenkomst kunnen worden uitgevoerd.

Betaling

Artikel 7 Alle betalingen dienen – zonder enige compensatie – binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 10 De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtnemer is gerechtigd over de uitstaande bedragen de wettelijke rente te vorderen. Artikel 11 Indien na herhaald rappel, de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, zal de opdrachtgever boven de vordering voorts buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. Artikel 12 Alle vorderingen die opdrachtnemer op de opdrachtgever mocht hebben worden direct opeisbaar zodra het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, dan wel als haar surséance van betaling wordt aangevraagd. In deze gevallen is opdrachtnemer tevens gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden ten aanzien van het gedeelte dat nog niet mocht zijn uitgevoerd.

Beëindiging overeenkomst

Artikel 8 Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst schriftelijk met opgaaf van redenen beëindigen. Artikel 14 Opdrachtnemer kan de overeenkomst beëindigen wanneer sprake is van grove nalatigheid aan de kant van de opdrachtgever zodat zij haar werkzaamheden niet kan uitvoeren. Beëindiging vindt schriftelijk plaats met opgaaf van redenen aan de opdrachtgever. Artikel 15 Indien de opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, is de opdrachtnemer gerechtigd haar prestaties op te schorten of, zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst ontbonden te verklaren.

Aansprakelijkheid

Artikel 9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan ook, anders dan door opzet of grove schuld. Artikel 17 Onverminderd hetgeen in het vorige artikel is bepaald, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de leverantie, die de aanspraak/vordering van de opdrachtgever en/of derden tot gevolg heeft gehad.

Vrijwaring

Artikel 10 De opdrachtgever dient opdrachtnemer volledig te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op de opdrachtnemer zou kunnen rusten met betrekking tot door opdrachtnemer verrichte diensten of het onjuist gebruik van door opdrachtnemer verstrekte adviezen. Artikel 19 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer eveneens volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden met betrekking tot zaken die de opdrachtnemer onder zich heeft in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Overmacht

Artikel 11 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke niet aan de schuld van de opdrachtnemer te wijten omstandigheid of gebeurtenis, waardoor nakoming van een verplichting van opdrachtnemer verhinderd wordt of op grond waarvan nakoming redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Artikel 21 Niet of niet-tijdige nakoming door opdrachtnemer van op haar rustende verplichtingen is niet aan haar toe te rekenen indien dit het gevolg is van overmacht, zij het dat opdrachtnemer gehouden is al datgene te verrichten wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden ter correcte nakoming van haar contractuele verplichtingen. Artikel 22 Indien de niet(-tijdige) nakoming door opdrachtnemer van op haar rustende verplichtingen niet aan haar is toe te rekenen, zal zij niet gehouden zijn enige schade, welke de opdrachtgever daardoor mocht lijden, aan haar te vergoeden.

Geschillen

Artikel 12 Op alle overeenkomsten die D3I sluit is Nederlands recht van toepassing. Eventueel uit de overeenkomst met D3I voortvloeiende geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in Rotterdam.

 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn